Tamiya 1/24 959 Street Car

Tamiya 1/24 959 Street Car Model